Hvorfor velge oss
Siden vi er et aksjeselskap så må bedriften være godkjent som lærebedrift, og ha en godkjent faglig leder i.h.t. opplæringsloven vi er selvfølgelig behjelpelig med søknadsprosessen til fylkene. På bakgrunn av dette så kan vi operere over det ganske land uavhengig av fylkesgrensene. Vi er også behjelpelig med å leie ut lærlinger o.a. i bedriften til andre bedrifter alt etter ønske og behov.

logo_fofas

Vi kan lage spesial tilpassede avtaler med hver enkelt bedrift alt etter behov. Det er hver enkel fylkeskommune som har ansvaret for at alle lærlinger får den utdanningen de har krav på. Fylkeskommunene har tilsyns myndighet overfor alle godkjente lærebedrifter. Den 1/8-24 blir alle opplæringskontor kun samarbeidspartnere for lærebedriftene, lærekontrakter tegnet etter denne datoen tilfaller tilskuddene lærebedriftene, da snur pengestrømmen fra fylkene slik at den først tilkommer lærebedriftene ikke opplæringskontorene slik praksisen var tidligere. Les mer her under publikasjoner. Ny radikale endringer for de fylkeskommunale godkjente Opplæringskontorene : Nils Ole Pettersen | LinkedIn

 • Vi er et rådgivingsorgan for bedriftene om fag/svennebrevordningen og veien videre til høyere utdanning
 • Hjelp til å pre-kvalifisere andre arbeidstakere i bedriftene til fag/svennebrev i samarbeid med videregående skoler, også gjennom sertifiserte kurs.
 • Hjelpe bedriftene til å synliggjøre kvalifisert arbeidskraft overfor større aktører i konkurranse om anbudskontrakter
 • Administrere all opplæring for de som har kontrakt med oss
 • Tilrettelegge for videregående opplæring i skole for lærlinger som har behov for dette
 • Koordinere opplæring ved gjennomføring av fag/svenneprøver i bedrift og gjennom prøvestasjoner i fylket
 • Tilsyn at lærlingene får rett opplæring i.h.t . læreplanen og opplæringsloven
 • Skriftlige evalueringssamtaler minimum hver 6 mnd. til sammen fire samtaler, eller etter behov.
 • Tegne lærlingkontrakter.
 • Rekruttere lærlinger til bedriften.
 • Påse at lærlingen får opplæring i samsvar med opplæringsplanen.
 • Rådgiving for faglig leder og instruktører i lærebedriftene.
 • Melde opp lærlingen til fag/svenneprøve.
 • Informasjon til elever og lærlingene, og være behjelpelig i ansettelsessaker for bedriften som skal ansette lærlinger.
 • Når bedriften er godkjent som lærebedrift så gjennomføres alt «papirarbeidet» digitalt gjennom nettstedet www.vigobedrift.no ved at dere får tildelt et brukernavn og passord fra fylkeskommunen