Hvem kan bli lærebedrift

Alle kan bli lærebedrift såfremt de har det utstyret og produksjonen som trengs for å dekke læreplanmålene i faget. Alle må ha en faglig leder som har minimum 6 års praksis i faget, annen adekvat høyere utdanning, eller fag/svennebrev. Det er fylkeskommunen som gir godkjenningene gjennom en søknadsprosess.

Ved inngåelse av lærlingekontrakt må følgende gjøres av bedriften.

 • Innmeldelse til NAV-trygd.
 • Yrkesskadeforsikring.
 • Arbeidsavtale.

Rettigheter og plikter:
Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Ved læretidens avslutning, eller hvis lærekontrakten blir oppsagt under læretiden så opphører også den ordinære arbeidsavtalen. Dersom lærlingen senere skal fortsette i bedriften inngås ny arbeidsavtale og lærekontrakt

.

Hva vektlegges av bedriften ved kontraktsinngåelse.
Å få lærlingplass er som å søke på jobb, de som har mye fravær svake karakterer/ stryk og dårlige holdninger vil slite med å få seg lærling plass. Er du en av dem bør du vurdere et annet yrke eller et nytt fag som du kanskje er mer motivert for.

Å få lærlingplass er ingen rett. Lærlingene blir ansatt på like vilkår som andre

logo_fofasansatte i bedriften. Lærlingene er ikke «fredet» hvis lærekontrakten sies opp av en av partene, faller lærekontrakten så faller også grunnlaget for arbeidskontrakten.

Ingen bedrifter ansetter folk usett dette gjelder også for lærlinger. Det er den enkelte bedrift som avgjør om søker får lærlingplass. Vi tilrettelegger og gjennomfører løpet til et fag/svennebrev uansett bakgrunn til søker.

Gjennom utplassering ved skolen (prosjekt til fordypning) har eleven mulighet for å reklamere for seg selv. En god jobb her øker sjansene for en lærlingplass. Siden vi er et frittstående opplæringskontor så kan vi formidle lærlinger over hele landet til alle bedrifter som har godkjenning som lærebedrift eller at vi hjelper dem med å søke om godkjenning, uavhengig av fylkesgrenser.

Andre kontraktsforhold

LÆREKANDIDAT/PRAKISBREVKANDIDAT

 • En lærekandidat/praksisbrevkandidat er en som i henhold til opplæringslova sin § 4-1 inngår opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Ordninga følger normalt samme modell som for lærlinger med 2 år i skole og 2 år i bedrift. Lærekandidat kontrakter kan tegnes inntil maksimalt 4 år, underveis kan denne kontrakten omgjøres til en ordinær lærekontrakt.
 • Forskjellen på en lærling og en lærekandidat/praksisbrevkandidat er at lærlingen skal nå alle mål i den fagspesifikke læreplanen, mens lærekandidaten/praksisbrevkandidaten får opplæring i deler av læreplanen.
 • Som lærekandidat/praksisbrevkandidat kan de ha rett til spesialundervisning etter §5 i opplæringsloven.
 • Som lærekandidat/praksisbrevkandidat trenger man ikke å ha gjennomført all teori eller ha karakterer i alle fag.
 • Man må ha kontakt med en aktuell lærebedrift før du søker opplæringskontrakt.
 • For å tegne kontrakt for praksisbrevordningen så gjelder dette kun for 16 fag retninger. Kontraktene kan tegnes inntil 2 år.
 • Praksisbrevkandidater/lærekandidater gjennomfører en kompetanseprøve etter endt læretid. De får da utdelt et kompetansebevis av fylkeskommunen der læreplanmålene er påskrevet. De er ikke fagarbeidere mere hjelpearbeidere.

En kortfattet definisjon

 • Lærling

”…den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve…”

 • Lærekandidat

– ”…den som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve” Det skal lages en individuell lærekandidatplan, hvor målene for opplæringa er beskrevet. Læreplanmålene er forskjellige for hver enkel kontrakt. Kontraktene kan tegnes inntil 4 år i bedrift.

. Det er mulighet å tegne en ordinær lærekontrakt underveis, eller etter endt løp. Det er mulighet å søke om ekstra ordinære tilskudd for denne typen kontrakter.

 • Praksisbrevkandidat

Utarbeidet egne læreplaner i 16 sentralgitte fag der læreplanmålene er fastsatt av Utdanningsdirektoratet, tiltaket er særlig rettet mot de som ønsker en mer praktisk opplæring og et nærmere mål enn fag/svennebrev der alt av praktisk opplæring foregår i bedrift.

Kontrakten kan tegnes inntil 2 år i bedrift. Ordinær vurdering i norsk, matematikk og samfunnsfag. Det er mulighet å tegne en ordinær lærekontrakt underveis, eller etter endt løp. Tilskuddssatsene for denne typen kontrakter følger et eget løp utover de ordinære tilskuddene.

Økonomi.
Bedriften mottar offentlig tilskudd fra fylkeskommunen for hver lærling som har godkjent lærekontrakt. De økonomiske forholdene mellom oss og bedriften er skissert i kontrakten.

Det fins flere typer ekstra ordinære tilskudd og engangs tilskudd det kan søkes på gjennom det fylkeskommunale systemet utover det som er vedlagt og alt etter hva slags kontrakt bedriften tegner, også etter hvilken bakgrunn lærlingene har gjennom den videregående skolen og fra arbeidslivet.

Tilskuddene til lærebedriftene utbetales etterskuddsvis 2 ganger pr år fra fylkeskommunen til lærebedriften. Viser til tilskudds oversikten som reguleres av Utdanningsdirektoratet til fylkene.

Tilskuddsoversikt for lærebedrifter for 2023

Satsene blir vanligvis inflasjonsjustert med ca 2-3% en gang i året av Utdanningsdirektoratet.

For 1. termin 2024 er tilskuddene fordelt slik:

Basistilskudd 1

 Sats For hvem
7328 kroner i 24 måneder/87 936/år (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen etter rett skoleløp, etter 2 år i videregående skole. 2+2 modellen
9771 kroner i 36 måneder/117 252/år (tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som følger særløpsmodellen, eller de som tegner kontrakt etter grunnkurset i videregående skole. 1+3 modellen
10993 kroner i 36 måneder/131 916/år (tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, etter 0 år i videregående skole. 0+4 modellen. Bedriften får ikke tilskudd for det siste året pga. dette regnes som verdiskapingsåret for lærlingen.
14656 kroner i 24 måneder/175 872/årTilsvarer 2 års opplæring i bedrift               For praksisbrevkandidater med 2 års opplæring i bedrift.Denne ordningen gjelder kun noen fag, det er mulig å tegne vanlig lærekontrakt etter endt opplæring. Se forklaringen ovenfor på denne siden under «Andre kontraktsforhold»  
Basistilskudd 2Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakter etter opplæringsloven § 4-5 tredje ledd, og for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Videre gjelder tilskuddet for lærlinger som tegner lærekontrakt eller praksisbrevkandidater som tegner opplæringskontrakt, men som tidligere har brukt opp retten til videregående opplæring. Tilskuddet gis også til kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb. Ordningen om fagbrev på jobb ble innført fra 1. august 2018 av Utdanningsdirektoratet.  https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag-og-svenneprover/fagbrev-pa-jobb/
Lærebedrifter som skal gi opplæring til kandidater for fagbrev på jobb får basistilskudd II. Tilskuddet til den enkelte bedrift skal fastsettes forholdsmessig ut i fra hvor mye opplæring bedriften har ansvar for.Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter/fagbrev på jobb er 5728/mnd kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 68 736 kroner i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.